Opis kursu

Termin zajęć: 17-18 czerwca 2024 r., Kielce

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Kameralny” ul. Tarnowska 7

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

 

Prawo zamówień publicznych – warsztaty od A do Z, studium przypadku na podstawie analizy konkretnych przykładów z praktyki, kontroli UZP oraz orzecznictwa KIO i Sądu Zamówień Publicznych

 

I. Specyfikacja warunków zamówienia oraz ogłoszenia
1. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP/DzUrzUE, z uwzględnieniem wybranych kwestii dotyczących zamieszczenia w ogłoszeniu informacji zgodnie z eNotices2
2. Wymagania dotyczące zamieszczenia SWZ w odpowiednim terminie i miejscu oraz „proces” zadawania pytań i odpowiedzi do SWZ, jak liczyć terminy – case study
3. Czy i kiedy można zmienić SWZ oraz ogłoszenie – praktyczny aspekt w świetle orzecznictwa KIO (m.in. czy można dokonać tego na dzień przed terminem składania ofert, czy przedłużenie terminu składania ofert zawsze wymaga zmiany ogłoszenia, czy 48 h może upłynąć w dzień nieroboczy)

II. Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe
1. Rozróżnienie równoważności produktów od równoważności norm oraz zasady stosowania każdego z tych rozwiązań; wybrane przykłady w świetle orzecznictwa KIO
2. Najczęściej popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia
3. Przedmiotowe środki dowodowe – rodzaje (m.in. karty katalogowe, certyfikaty, próbki), w tym obowiązek akceptacji przez zamawiającego równoważnych środków
4. Termin złożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych a postanowienia SWZ – przykłady z praktyki orzeczniczej KIO
5. Czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę, czy można uzupełnić je gdy są zarówno na potwierdzenie zgodności z OPZ i do kryterium oceny ofert, na kiedy są aktualne przedmiotowe środki dowodowe

III. Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony – wybrane  zagadnienia oparte na przykładach problemów identyfikowanych m.in. w postępowaniu odwoławczym przed KIO i stanowiskach UZP
1. Tryb podstawowy,  w tym z możliwością negocjacji – m.in.:
1) czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie
2) czy musi robić negocjacje gdy ceny są wyższe niż kwota na zamówienie,
3) jak ocenić oferty dodatkowe (np. przy wynagrodzeniu kosztorysowym)
4) czy możliwa jest tzw. procedura odwrócona w trybie podstawowym (stanowisko UZP i obwarowania z tym związane)
2. Przetarg nieograniczony z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej  - m.in.
1) czy oceniać JEDZ wszystkich wykonawców
2) jak postąpić gdy JEDZ składa tylko wykonawca z najwyżej ocenioną ofertą na wezwanie
3) czy badać pod względem podmiotowym tylko jednego wykonawcę w przypadku korzystania przez innych wykonawców z zasobów podmiotów trzecich
4) czy można wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tylko jednego wykonawcę

IV. Problemy  dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz związanej z tym oceny ich spełniania
1. Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu oraz minimalne poziomy zdolności w świetle najnowszego orzecznictwa
2. Reguły wykazania zamawiającemu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym przez konsorcjum – czy może łączyć potencjały swoich członków i w jakim zakresie, jak ocenić konsorcjum gdy polega na zasobach podmiotów trzecich
3. Jak ma wykazać zamawiającemu realność udostępnienia zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego, jak istotna jest treść zobowiązania - studium przypadku na podstawie praktyki i orzecznictwa
4. Kiedy wykonawca dysponuje bezpośrednio sprzętem, personelem a kiedy pośrednio (m.in. problematyka podstawy dysponowania na podstawie najmu, leasingu, użyczenia)

V. Podmiotowe środki dowodowe – studium przypadku
1. Jak rozumieć ich aktualność na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu zamówień, informacji z KRK)
2. Dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia w świetle stanowisk UZP i orzecznictwa KIO – kiedy referencje, a kiedy możliwe oświadczenie własne wykonawcy, czy zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych, czy konieczne jest przedstawienie referencji w przypadku doświadczenia zdobytego u zamawiającego przeprowadzającego postępowanie, czy ogłoszenie o wykonaniu umowy może być dowodem należytego wykonania
3. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp  - jaki termin wyznaczyć wykonawcy, zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania, czy można ponowić wezwanie do uzupełnienia co do tego samego dokumentu
4. Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą lub gdy uzupełni bez wezwania
5. Instytucja „wyjaśniania” podmiotowych środków dowodowych – art. 128 ust. 4 i 5 Pzp

VI. Badanie i ocena ofert – przegląd „problemów” na podstawie m.in. orzecznictwa KIO i opinii UZP
1. Oferta z niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona pieczęcią elektroniczną, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku (bez kompresji danych) a kwestia „uznania” podpisu na jednym pliku, jak postąpić z ofertą złożoną na formularzu innym niż wymagał zamawiający (m.in. problem z platformy e-Zamówienia)
2. Poprawa omyłek w ofercie wykonawcy - czy „standardowy” sposób poprawy omyłek w ofercie jest zawsze prawidłowy, kwestie oceny związane z VAT, w tym gdy stawka jest określona przez zamawiającego w SWZ prawidłowo i nieprawidłowo, jak postąpić w sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie, jak postąpić gdy brak wyceny jednostkowej, gdy wpisano „0 zł”
3. Na ile postanowienia SWZ wiążą zamawiającego przy ocenie ofert – przykłady „absurdów” w schematycznym działaniu zamawiających
4. Kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jak rozumieć okoliczności oczywiste nie wymagające wyjaśnienia, treść wezwania, czy wyjaśnienia muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, termin na wyjaśnienia i skutki jego niedotrzymania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy  na wybranych przykładach z praktyki

VII. Umowy
1. Forma umowy – pisemna, elektroniczna a może hybrydowa ?
2. Kiedy umowa jest zawarta - wpisana data czy podpisanie, wpływ na obowiązki wykonawcy z umowy
3. Czy możliwe jest zawarcie jednej umowy na kilka części gdy wybrano w nich tego samego wykonawcę a problemy praktyki z tym związane
4. Klauzule niedozwolone w umowie, w tym brak wskazania minimalnego gwarantowanego zakresu lub wartości
5. Uchylenie się wykonawcy od podpisania umowy – jakie działania może podjąć zamawiający w takiej sytuacji, czy można zatrzymać wadium

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych
- materiałów szkoleniowych
- certyfikatu ukończenia szkolenia
- poczęstunku

  

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel.: 33 / 4990095

kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!