Opis kursu

Termin zajęć: 27 września 2018 r., Łódź

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Savoy” ul. Traugutta 6

Prowadzący: Jacek Sadowy

 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wzorce dokumentów z uwzględnieniem elektronizacji

 

Część I

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1) Zasady opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).

2) Zasady formułowania wymogów dotyczących podwykonawstwa w SIWZ oraz jako istotnych postanowień umowy.

3) Wymagania dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w SIWZ orazjako istotnych postanowień umowy.

4) Zasady kształtowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

a) Zasada proporcjonalności w świetle orzecznictwa TSUE  i jej wpływ na sposób kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

b) Warunki dotyczące konsorcjum.

c)  Weryfikacja spełnienia warunków za pomocą potencjału podmiotów trzecich.

d) Warunki udziału a postanowienia umowy.

5) Zakres i zasady dotyczące żądania w SIWZ dokumentów od wykonawców ubiegających się o zamówienie. Wzory oświadczeń (formularz oferty, oświadczenie z art. 25a ust. 1).

6) Wymogi SIWZ dotyczące JEDZ w postaci elektronicznej w postępowaniach wszczynanych w okresie 18.04.-17.10.2018 roku.

7) Formularze JEDZ na stronie internetowej – określanie zakresu wymaganej od wykonawców treści oświadczenia. Instrument eESPD.

8) Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe.

9) Kryteria oceny ofert – zasady dotyczące doboru i wagi pozacenowego kryterium oceny ofert w świetle orzecznictwa TSUE oraz sądów powszechnych.

10)Wymagania prawne dotyczące sposobu komunikacji w postępowaniach wszczynanych od dnia 18.04.2018 r. Wyjątki od obowiązku składania oferty w postaci elektronicznej.

 

Część II

Wszczęcie postępowania

1) Treść ogłoszenia  o zamówieniu.

a) Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – zakres wymaganej informacji.

b) Wymogi dyrektyw UE a wymogi ustawy Pzp dla ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE – zakres informacji.

2) Zasady zamieszczania SIWZ na stronie internetowej.

3) Zasady udzielania wyjaśnień oraz dokonywania zmian dotyczących treści SIWZ.

4) Zasady dokonywania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i przedłużania terminów składania ofert/wniosków.

 

Część III

Wybór oferty najkorzystniejszej

1) Zakres i zasady badania oferty oraz „wstępnej” oceny wykonawcy.

2) Badanie podejrzanie niskiej ceny – zasady postępowania w świetle rozwiązań ustawy Pzp, dyrektyw UE oraz orzecznictwa TSUE (wzór wezwania).

3) Okoliczności uzasadniające żądanie dokumentów od wszystkich wykonawców na etapie wstępnej oceny wykonawców – przykłady zastosowania.

4) Zasady i zakres żądania dokumentów od wykonawcy, którego oferta została uznana za najwyżej ocenioną (wzór pisma). Problematyka „aktualności” składanych dokumentów.

5) Wezwanie do uzupełniania dokumentów i ocena „aktualności” złożonych dokumentów (wzór pisma) – zasady postępowania.

6) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (wzór pisma).

7) Wezwanie do zawarcia umowy (wzór pisma). Wymagania formalne niezbędne dla zawarcia umowy w szczególności zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wzór gwarancji).

 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętność jej wykorzystania w praktyce udzielania zamówień publicznych. Mając powyższe na względzie organizatorzy przygotowali dla uczestników szkolenia :

– materiał dydaktyczny mający na celu omówienie instytucji prawnych dotyczących nowych rozwiązań (elektronizacja) oraz budzących ciągle poważne wątpliwości interpretacyjne, uwzględniając przy tym nie tylko normy ustawy PZP lecz także normy unijne, orzecznictwo TSUE oraz wyniki prowadzonych kontroli; oraz

- materiał praktyczny w postaci wzorców dokumentów, które uczestnicy szkoleń będą mogli wykorzystać w praktyce stosowania procedur.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

Jacek Sadowy

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz politologiczne na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Od początku kariery zawodowej (2000 r.) związany z zamówieniami publicznymi i Urzędem Zamówień Publicznych przechodząc w nim wszystkie szczeble kariery urzędniczej w tym m.in. stanowiska Naczelnika Wydziału Opinii Prawnych i Spraw Sądowych oraz p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego.

Od lutego 2008 roku do grudnia 2013 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca. Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Warszawskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim.

Poza karierą w Urzędzie, pełnił funkcję Kierownika Działu Obsługi Prawnej w fundacji Skarbu Państwa - Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie. W ramach pełnionych obowiązków obsługiwał przetargi prowadzone na rzecz administracji rządowej w ramach programu TransitionFacility głównie w dziedzinie informatyki.

Wspierał i doradzał beneficjentom projektów nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare z zakresu udzielania zamówień publicznych.

LegalExpert w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej IPA 2008 AL08IBEC01 „Support for the strengthening of the Albanian public procurement, concessions and public auctionssystems” pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a albańską Agencją Zamówień Publicznych (PPA) oraz w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a chorwacką Agencją Zamówień Publicznych.

Inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, odformalizowujących przetargowe procedury udzielania zamówień publicznych oraz procedurę odwoławczą. Stwarzając prawne ramy do efektywnego udzielania zamówień publicznych przyczynił się m.in. do efektywnej realizacji zadań publicznych związanych z wydatkowaniem funduszy UE oraz przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Przygotował zmiany w ustawie pozwalające szerzej realizować politykę zrównoważonego rozwoju poprzez możliwości stawiania wymogów zaangażowania w realizację zamówień publicznych osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Inicjator i autor zmian w zakresie podwykonawstwa pozwalających lepiej chronić interesy Skarbu Państwa oraz podwykonawców robót budowlanych. Przygotował zmiany prawne implementujące dwie dyrektywy unijne: tzw. dyrektywę odwoławczą oraz dyrektywę obronną.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych

- materiałów szkoleniowych

- przerw na kawę

- poczęstunku
Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:
tel/faks : 33 /4990094, 33 / 8224390   tel.: 33 / 4990095, kom.: 600 919 169
e-mail : impuls_bb@poczta.onet.pl

 

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.
Serdecznie zapraszamy!