Opis kursu

Termin zajęć: 30 listopada 2023 r., (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Zamówienia publiczne w praktyce i orzecznictwie - studium przypadków, które pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas prowadzenia postępowania lub ubiegania się o zamówienie

 

I. Przedmiotowe środki dowodowe
1. Przedmiotowe środki dowodowe - czego można żądać od wykonawcy, czy zamawiający ma obowiązek akceptacji równoważnych środków dowodowych
2. Termin złożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych a postanowienia SWZ - przykłady z praktyki orzeczniczej KIO
3. Czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę, czy można uzupełnić je gdy są zarówno na potwierdzenie zgodności z OPZ i do kryterium oceny ofert, czy można poprawić omyłki w przedmiotowych środkach dowodowych
4. Odrzucenie oferty w relacji do przedmiotowych środków dowodowych

II. Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony - studium przypadku na podstawie spraw z KIO
1. Tryb podstawowy, w tym z możliwością negocjacji - m.in. czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie, czy musi zaprosić do negocjacji gdy ceny nie mieszczą się w kwicie na zamówienie, jak ocenić oferty dodatkowe, czy wg stanowiska UZP można zastosować tzw. procedurę odwróconą
2. Przetarg nieograniczony z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej - m.in. czy wszyscy wykonawcy muszą składać JEDZ wraz z ofertą, czy badać pod względem podmiotowym tylko jednego wykonawcę w przypadku korzystania przez innych wykonawców z zasobów podmiotów trzecich, czy można wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tylko jednego wykonawcę

III. Warunki udziału w postępowaniu - problemy praktyki identyfikowane m.in. w orzecznictwie
1. Reguły wykazania zamawiającemu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum - czy może łączyć potencjały swoich członków i w jakim zakresie, jak ocenić konsorcjum gdy polega na zasobach podmiotów trzecich
2. „Problemy” praktyki dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp uznanego za jeden z głównych problemów orzeczniczych KIO w 2022 r. m.in. kwestie tego jak postąpić, gdy każdy z członków konsorcjum ma wymagane doświadczenie w relacji do oświadczenia, gdy powołują się na doświadczenie zdobyte w tym samym składzie
3. Jak wykonawca ma wykazać zamawiającemu realność udostępnienia zasobów (m.in. zakres składanych dokumentów), czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego, jaka powinna być treść zobowiązania, kiedy wykonawca dysponuje bezpośrednio sprzętem, personelem a kiedy pośrednio (m.in. problematyka podstawy dysponowania na podstawie najmu, leasingu, użyczenia) - studium przypadku na podstawie praktyki i orzecznictwa

IV. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy
1. Kiedy podmiotowy środek dowodowy jest aktualny na dzień złożenia - studium przypadku na podstawie m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu zamówień, informacji z KRK), czy zamawiający może podważać treść referencji jako niekompletną (np. bez wskazania kwoty), czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia w przypadku doświadczenia zdobytego u zamawiającego przeprowadzającego postępowanie (stanowisko UZP i wnioski z orzecznictwa KIO)
2. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp - jaki termin wyznaczyć wykonawcy (m.in. czy można przyjąć dokument złożony 59 sek. po wyznaczonej godzinie), zakres i treść wezwania, czy można wezwać więcej niż jeden raz co do tego samego oświadczenia lub dokumentu
3. Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą lub uzupełni bez wezwania

V. Badanie i ocena ofert - przegląd „problemów” na podstawie m.in. orzecznictwa KIO i opinii UZP

1. Oferta z niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona pieczęcią elektroniczną, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku a kwestia „uznania” podpisu
2. Jak postąpić z ofertą złożoną na formularzu innym niż wymagał zamawiający lub tylko na jednym formularzu, gdy wymagano odrębnych (m.in. problem z platformy e-Zamówienia)
3. Poprawa omyłek w ofercie, błędy w obliczeniu ceny - czy „standardowy” sposób poprawy jest zawsze prawidłowy, kwestie oceny związane z VAT, w tym gdy stawka jest określona w SWZ prawidłowo i nieprawidłowo, jak postąpić w sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie (m.in. case platformy e-Zamówienia)
4. Czy zamawiający może wzywać wykonawcą do przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty i przedłużenia ważności wadium, czy można wezwać wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą po tym terminie - na podstawie m.in. stanowisk pokontrolnych UZP

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

-szkolenia + konsultacji indywidualnych
-materiałów szkoleniowych
-certyfikatu ukończenia szkolenia

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!