Opis kursu

Termin zajęć: 21 września 2023 r., (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Zamówienia publiczne  – warsztat na podstawie przykładów z praktyki i orzecznictwa

 

I. Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony – wybrane zagadnienia
1. Tryb podstawowy, w tym z możliwością negocjacji – m.in. czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie, czy musi gdy nie mieszczą się w nim, jak ocenić oferty dodatkowe
2. Przetarg nieograniczony z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej - m.in. czy oceniać JEDZ wszystkich wykonawców, jak postąpić gdy JEDZ składa tylko wykonawca z najwyżej ocenioną ofertą na wezwanie, czy badać pod względem podmiotowym tylko jednego wykonawcę w przypadku korzystania przez innych wykonawców z zasobów podmiotów trzecich, czy można wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tylko jednego wykonawcę

II. Warunki udziału w postępowaniu – jeden z kluczowych elementów efektywnego udzielenia zamówienia
1. Jak określić warunki udziału przy zachowaniu wymogu proporcjonalności oraz związku z przedmiotem zamówienia, jak skonstruować najmniej problematyczne wykazy zamówień, osób - case study na wybranych przykładach
2. Reguły dotyczące warunków wobec konsorcjum wykonawców oraz dokonywania oceny ich spełniania; „problemy” praktyki dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp uznanego za jeden z głównych problemów orzeczniczych KIO w 2022 r.
3. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy powołującego się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału, jak ma wykazać zamawiającemu realność udostępnienia zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku na podstawie praktyki i orzecznictwa

III. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy
1. Ocena przez zamawiającego złożonych podmiotowych środków dowodowych – jak rozumieć ich aktualność na dzień złożenia (m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu zamówień, informacji z KRK), kiedy wykonawca dysponuje bezpośrednio sprzętem, personelem a kiedy pośrednio (m.in. problematyka podstawy dysponowania na podstawie najmu, leasingu, użyczenia)
2. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp – jaki termin wyznaczyć wykonawcy (m.in. czy można przyjąć dokument złożony 59 sek. po wyznaczonej godzinie), zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania
3. Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą lub uzupełni bez wezwania


IV. Badanie i ocena ofert – przegląd „problemów” na podstawie m.in. orzecznictwa KIO i opinii UZP
1. Oferta z niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona pieczęcią elektroniczną, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku a kwestia „uznania” podpisu
2. Jak postąpić z ofertą złożoną na formularzu innym niż wymagał zamawiający (m.in. problem z platformy e-Zamówienia)
3. Poprawa omyłek w ofercie, błędy w obliczeniu ceny – czy „standardowy” sposób poprawy jest zawsze prawidłowy, kwestie oceny związane z VAT, w tym gdy stawka jest określona w SWZ prawidłowo i nieprawidłowo, jak postąpić w sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie
4. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, jak rozumieć okoliczności oczywiste nie wymagające wyjaśnienia, czy wyjaśnienia muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, termin na wyjaśnienia i skutki jego niedotrzymania
5. Odrzucenie oferty związane z wadium, na co zwrócić uwagę dokonując analizy treści gwarancji lub poręczenia wadialnego

V. Umowy
1. Forma umowy – pisemna, elektroniczna a może hybrydowa ?
2. Kiedy umowa jest zawarta - wpisana data czy podpisanie, wpływ na obowiązki wykonawcy z umowy
3. Czy możliwe jest zawarcie jednej umowy na kilka części gdy wybrano w nich tego samego wykonawcę a problemy praktyki z tym związane m.in. termin na zawarcie umowy, uchylenie się od podpisania tylko w zakresie jednej części
4. Klauzule niedozwolone w umowie, w tym brak wskazania minimalnego gwarantowanego zakresu lub wartości
5. Klauzule waloryzacyjne w umowie – jeden z głównych problemów orzeczniczych KIO w 2022 r. (przegląd wskazówek KIO m.in. częstotliwość waloryzacji, poziom)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych
- materiałów szkoleniowych, certyfikatu uczestnictwa

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!