Opis kursu

Termin zajęć: 22 maja 2023 r., (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Przygotowanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego oraz ocena ofert i wykonawców w jego toku – warsztat na podstawie przykładów z praktyki i orzecznictawa

 

I. Przesłanki wykluczenia wykonawcy – wybrane zagadnienia
1. Obligatoryjne podstawy, w tym ocena za pomocą podmiotowych środków dowodowych wykonawcy, podmiotu udostępniającego (rozbieżności stanowisk UZP i KIO)
2. Wykluczenie za „nienależyte wykonanie” – studium przypadku na podstawie doświadczeń i praktyki orzeczniczej, w tym podejście KIO do wypełnienia JEDZ m.in. w zakresie podstawy z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp
3. Procedura samooczyszczenia wykonawcy – kiedy wykonawca może ją przeprowadzić a ocena dokonywana przez zamawiającego

II. Warunki udziału w postępowaniu – jeden z kluczowych elementów efektywnego udzielenia zamówienia

1. Jak określić warunki udziału przy zachowaniu wymogu proporcjonalności oraz związku z przedmiotem zamówienia, jak skonstruować najmniej problematyczne wykazy zamówień, osób - case study na wybranych przykładach
2. Precyzyjność opisu warunku udziału w postępowaniu – czy przecinek, spójnik ma znaczenie
3. Reguły dotyczące warunków wobec konsorcjum wykonawców oraz dokonywania oceny ich spełniania; „problemy” praktyki dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
4. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy powołującego się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału, jak ma wykazać zamawiającemu realność udostępnienia zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku na podstawie praktyki i orzecznictwa

III. Ocena podmiotowa wykonawcy
1. Ocena przez zamawiającego złożonych podmiotowych środków dowodowych – jak rozumieć ich aktualność na dzień złożenia (m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu zamówień, informacji z KRK), kiedy wykonawca dysponuje bezpośrednio sprzętem, personelem a kiedy pośrednio (m.in. problematyka podstawy dysponowania na podstawie najmu, leasingu, użyczenia)
2. Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży dokumenty wraz z ofertą lub uzupełni bez wezwania
3. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp – jaki termin wyznaczyć wykonawcy, zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania

IV. Badanie i ocena ofert – przegląd „problemów” na podstawie m.in. orzecznictwa KIO i opinii UZP
1. Oferta z niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona pieczęcią elektroniczną, co znaczy komunikat o „rewizji podpisu”, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku a kwestia „uznania” podpisu
2. Jak postąpić z ofertą złożoną na formularzu innym niż wymagał zamawiający (m.in. problem z platformy e-Zamówienia)
3. Poprawa omyłek w ofercie, błędy w obliczeniu ceny – czy „standardowy” sposób poprawy jest zawsze prawidłowy
4. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, jak rozumieć okoliczności oczywiste nie wymagające wyjaśnienia, czy wyjaśnienia muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, termin na wyjaśnienia i skutki jego niedotrzymania
5. Odrzucenie oferty związane z wadium, na co zwrócić uwagę dokonując analizy treści gwarancji lub poręczenia wadialnego

V. Środki ochrony prawnej
1. Odpowiedź zamawiającego na odwołanie – obowiązek czy możliwość
2. Wykonanie wyroku KIO a „absurdy” działań zamawiającego – przykłady z orzecznictwa
3. Uwzględnienie odwołania a wykonanie czynności (alternatywnych) żądanych w odwołaniu
4. Uchylenie zakazu zawarcia umowy – możliwości zamawiającego

VI. Analiza sytuacji faktycznych i problemów przedstawionych ad hoc przez uczestników szkolenia – studium wybranych przypadków

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych
- materiałów szkoleniowych, certyfikatu uczestnictwa

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!