Opis kursu

Termin zajęć: 27 marca 2023 r., Kielce

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Kameralny” Kielce ul. Tarnowska 7

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

„Prawo zamówień publicznych po 2 latach obowiązywania nowych regulacji - praktyka, najczęściej popełniane błędy, orzecznictwo, opinie UZP”

 

I. Zasada jawności w zamówieniach publicznych i jej ograniczenia

1. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia
2. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa - zakres, termin, reguły działania zamawiającego w takich okolicznościach w celu zabezpieczenia interesów instytucji
3. Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych w świetle najnowszego wyroku TSUE
4. Udostępnianie dokumentacji postępowania w toku jego trwania - m.in. przykłady z orzecznictwa KIO (rozbieżności stanowisk)

II. Prawo opcji a opis przedmiotu zamówienia i oszacowanie wartości

1. Rodzaje opcji a zabezpieczenie środków finansowych
2. Zakres opcji
3. Okoliczności umożliwiające skorzystanie z prawa opcji
4. Opis przedmiotu zamówienia z opcją

III. Podmiotowe środki dowodowe - forma, „uzupełnianie”

1. Ocena przez zamawiającego złożonych podmiotowych środków dowodowych - m.in. pod kątem ich aktualności na dzień złożenia
2. Oryginał podmiotowego środka dowodowego a cyfrowe odwzorowanie - przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), relacja przepisów Pzp do przepisów odrębnych, praktyczne przykłady
3. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp - jaki termin wyznaczyć wykonawcy, zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania, czy samouzupełnienie przez wykonawcę zwalnia zamawiającego z wezwania

IV. Kryteria oceny ofert

1. Cena jako jedyne kryterium lub kryterium o wadze więcej niż 60%
2. Pozacenowe kryteria oceny ofert - konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki, „pułapki” związane np. z terminem realizacji zamówienia - czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”
3. Weryfikowalność pozacenowego kryterium - kontrowersje w świetle orzecznictwa KIO i wyroków SO w Warszawie
4. Kryterium „personelu” - wskazówki jak opisać, jaką wagę przyjąć aby uniknąć problemów
5. Czy możliwa jest „dwustopniowa” ocena ofert w kryteriach (tj. najpierw w kryterium jakościowym, a potem w kryterium cena)

V. Badanie i ocena ofert - przegląd „problemów” na podstawie m.in. orzecznictwa KIO i opinii UZP

1. Oferta z niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona pieczęcią elektroniczną, co znaczy komunikat o „rewizji podpisu”
2. Oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku a kwestia „uznania” podpisu
3. Niezgodność oferty z warunkami zamówienia
4. Poprawa omyłek w ofercie, błędy w obliczeniu ceny
5. Kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - relacje do wartości szacunkowej zamówienia, kiedy należy lub można ją upublicznić, czy zawsze można zwiększyć tę kwotę gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa, aby uniknąć unieważnienia postępowania
6. Odrzucenie oferty związane z wadium
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty - treść, uzasadnienie faktyczne i prawne, wskazówki działania w świetle orzecznictwa KIO

VI. Unieważnienie postępowania

1. Brak ofert, odrzucenie wszystkich ofert a możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki
2. Brak pokrycia finansowego
3. Nieusuwalna wada postępowania - „nadużycia” zamawiających w praktyce orzeczniczej KIO
4. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 Pzp przed upływem terminu składania ofert
5. Obowiązki zamawiającego - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz ogłoszenie o wyniku postępowania/udzieleniu zamówienia

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych w trakcie szkolenia
- materiałów szkoleniowych

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!