Opis kursu

Termin zajęć: 30 stycznia 2023 r. poniedziałek (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

„Prawo zamówień publicznych w praktyce i orzecznictwie, z uwzględnieniem prowadzenia postępowania na platformie e-Zamówienia”

 

 I. Specyfikacja warunków zamówienia

1. Wymagania dotyczące komunikacji elektronicznej, w tym postanowienia SWZ uwzględniające specyfikę danej platformy m.in. platformy e-Zamówienia
2. Czy i kiedy można zmienić SWZ oraz ogłoszenie, zwłaszcza w trybie przetargu nieograniczonego – praktyczny aspekt w świetle orzecznictwa KIO (m.in. czy można zmienić na dzień przed terminem składania ofert, czy 48 h może upłynąć w dzień nieroboczy)


II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Rozróżnienie równoważności produktów/towarów od równoważności norm oraz zasady stosowania każdego z tych rozwiązań
2. Przedmiotowe środki dowodowe (m.in. próbki, karty katalogowe, certyfikaty) 1) termin składania i konsekwencje „modyfikacji” przez zamawiającego ustawowego terminu składania tych środków
   2) zakres uzupełnienia
   3) uzupełnianie a wyjaśnienia – granice zastosowania


III. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego

1. Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności oraz związku z przedmiotem zamówienia - case study na wybranych przykładach
2. Reguły dotyczące warunków wobec konsorcjum wykonawców oraz dokonywania oceny ich spełniania; „problemy” praktyki dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
3. Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału, jak ma wykazać realność udostępnienia mu zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku


IV. Podmiotowe środki dowodowe – forma, „uzupełnianie”

1. Ocena przez zamawiającego złożonych podmiotowych środków dowodowych – m.in. pod kątem ich aktualności
2. Oryginał podmiotowego środka dowodowego a cyfrowe odwzorowanie – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), relacja przepisów Pzp do przepisów odrębnych, praktyczne przykłady
3. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp – jaki termin wyznaczyć wykonawcy, zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania, czy samouzupełnienie przez wykonawcę zwalnia zamawiającego z wezwania


V. Oferty według Pzp – przygotowanie formularza, badanie i ocena

1. Formy oferty – „problemy” z praktyki, w tym związane z odczytaniem danych, weryfikacją podpisów, czy format rar. jest możliwy
2. Formularz ofertowy , w tym specyfika jego przygotowania wynikająca z platformy e-Zamówienia
3. Termin związania ofertą - jak wyznaczyć, aby nie naruszyć Pzp, reguły przedłużania, czy możliwy jest wybór oferty lub zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą, co zrobić gdy wykonawca uchyli się od podpisania umowy a termin związania ofertą przez wykonawców minął
4. Wadium – czy warto żądać, jak daleka może być „ingerencja” zamawiającego co do postanowień SWZ dotyczących wadium, problemy z gwarancjami
5. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i w jaki sposób wykonawca powinien obalić takie domniemanie, forma wyjaśnień
6. Przesłanki odrzucenia oferty na wybranych przykładach w świetle orzecznictwa KIO


VI. Umowy w sprawie zamówienia i obowiązki z nimi związane

1. Forma umowy - pisemna, elektroniczna a może hybrydowa
2. Zmiany umowy - czy można ich dokonać jeszcze przed zawarciem umowy, okoliczności zmiany umowy wynikające z wzrostu cen, inflacji, nieprzewidzianych okoliczności w świetle praktyki, opinii UZP
3. Obowiązkowe klauzule waloryzacyjne w umowach na okres dłuższy niż 6 miesięcy
4. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego odnośnie do wynagrodzenia wykonawcy w umowach będących w toku w dniu 10.11.2022 r.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych w trakcie szkolenia
- materiałów szkoleniowych

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!