Opis kursu

Termin zajęć: 21 i 22 września 2022 r., Kielce

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Kameralny” Kielce ul. Tarnowska 7

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Prawo zamówień publicznych po ponad 18 miesiącach obowiązywania – kompendium praktycznych doświadczeń, analiza występujących problemów i wskazówki jak uniknąć błędów, z uwzględnieniem orzecznictwa KIO i opinii UZP

 

I. Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia, z uwzględnieniem najnowszych opinii UZP

1. Zamówienia na dostawy podobne
2. Zamówienia na usługi, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowej
3. Zamówienia na roboty budowlane
4. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem nieplanowanym

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotowe środki dowodowe (m.in. próbki, karty katalogowe, certyfikaty) 1) termin składania i konsekwencje „modyfikacji” przez zamawiającego ustawowego terminu składania tych środków
2) zakres uzupełnienia
3) uzupełnianie a wyjaśnienia – granice zastosowania

III. Ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu oraz ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego

1. Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności oraz związku z przedmiotem zamówienia - case study na wybranych przykładach
2. Reguły dotyczące warunków wobec konsorcjum wykonawców oraz dokonywania oceny ich spełniania ; „problemy” praktyki dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
3. Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału, jak ma wykazać realność udostępnienia mu zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku


IV. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

1. Czy i kiedy żądać podmiotowych środków dowodowych na przykładzie trybu podstawowego oraz przetargu nieograniczonego
2. Jakie najczęściej błędy popełniają zamawiający w aspekcie podmiotowych środków dowodowych, w tym w przetargu nieograniczonym w tzw. procedurze odwróconej
3. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
4. Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), relacja przepisów Pzp do przepisów odrębnych, praktyczne przykłady
5. Reguły uzupełniania w trybie art. 128 ust. 1 Pzp – jaki termin wyznaczyć wykonawcy, zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania

V. Kryteria oceny ofert

1. Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny – kogo dotyczą i czy jest to wymóg bezwzględny
2. Czy na potrzeby jakościowego kryterium oceny ofert wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich
3. Jak precyzyjnie opisać kryterium oceny ofert i jakie są skutki braku precyzji – studium przypadku na podstawie orzecznictwa KIO
4. Kryterium „personelu” – kiedy warto je przewidzieć, jaką dać wagę i jak opisać, aby uniknąć problemów przy ocenie i „negatywnych” zachowań wykonawców

VI. Oferty według Pzp

1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia – jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problemy” praktyki, w tym związane z odczytaniem danych, weryfikacją podpisów (sytuacje „nietypowe’”)
2. Termin związania ofertą
1) jak wyznaczyć, aby nie naruszyć Pzp
2) reguły przedłużania
3) możliwości wyboru oferty zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą
4) sankcje za brak skierowania wezwania do wykonawców
3. Wadium
1) formy,
2) postanowienia SWZ dotyczące wadium – jak daleka może być „ingerencja” zamawiającego
3) reguły zwrotu wadium,
4) problemy z gwarancjami
5) czy i kiedy zachodzi podstawa do zatrzymania wadium
4. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i w jaki sposób wykonawca powinien obalić takie domniemanie, forma wyjaśnień
5. Przesłanki odrzucenia oferty na wybranych przykładach w świetle orzecznictwa KIO

VII. Umowy w sprawie zamówienia i obowiązki z nimi związane

1. Forma umowy – pisemna, elektroniczna a może hybrydowa ?
2. Treść umowy – wskazówki jak ją ukształtować wg Pzp, w tym zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych i bez zakazanych postanowień umownych
3. Zmiany umowy – czy można ich dokonać przed zawarciem umowy, okoliczności zmiany umowy wynikające z wzrostu cen, inflacji, nieprzewidzianych okoliczności
4. Raport z realizacji zamówienia – kiedy, kto i na jakich zasadach go sporządza
5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy - kto, kiedy i według jakich reguł je zamieszcza, specyfika ogłoszenia w przypadku umów zawartych na odrębne pakiety (zadania), sankcje za brak takiego ogłoszenia, czy wykonawca może wykorzystać ogłoszenie jako „referencje”

VIII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Brak ofert a możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki
2. Brak „pokrycia” finansowego
3. Nieusuwalna wada postępowania – „nadużycia” zamawiających w praktyce orzeczniczej KIO
4. Uchylanie się od podpisania umowy przez wykonawcę – kiedy mamy z nim do czynienia, czy jest alternatywne rozwiązanie wobec unieważnienia postępowania

 

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran - wykładowca ceniony za bezpośrednie podejście i przejrzyste przekazywanie wiedzy prawniczej

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

 Koszt szkolenia obejmuje:

- szkolenie + konsultacje indywidualne w trakcie szkolenia
- materiały szkoleniowe
- przerwy na kawę, herbatę
- poczęstunek
 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!