Opis kursu

Termin zajęć: 29 i 30 czerwca 2022 r. środa i czwartek (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

„Prawo zamówień publicznych w 2022 r. - kompendium praktycznych doświadczeń i analiza występujących problemów, z uwzględnieniem nowych regulacji, orzecznictwa KIO i opinii UZP”

 

I. Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia, z uwzględnieniem najnowszych opinii UZP

1. Zamówienia na dostawy podobne
2. Zamówienia na usługi, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowej
3. Zamówienia na roboty budowlane
4. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem nieplanowanym


II. Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych od 1.07.2022 r.

1. Z jakich umów informacje podlegają wprowadzeniu do rejestru umów?
2. Czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? Czy w rejestrze zamieszcza się informacje z faktur?
3. Jakie informacje ma zawierać rejestr umów?
4. Jakie są ograniczenia w zakresie obowiązku zamieszczania informacji w rejestrze umów?
5. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych


III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotowe środki dowodowe (m.in. próbki, karty katalogowe, certyfikaty) 1) termin składania i konsekwencje „modyfikacji” przez zamawiającego ustawowego terminu składania tych środków
2) zakres uzupełnienia


IV. Kryteria oceny ofert

1. Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny - kogo dotyczą i czy jest to wymóg bezwzględny
2. Czy na potrzeby jakościowego kryterium oceny ofert wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich
3. Jak precyzyjnie opisać kryterium oceny ofert i jakie są skutki braku precyzji - studium przypadku na podstawie orzecznictwa KIO
4. Kryterium „personelu” - kiedy warto je przewidzieć, jaką dać wagę i jak opisać, aby uniknąć problemów przy ocenie


V. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego

1. Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności oraz związku z przedmiotem zamówienia - case study
2. Reguły dotyczące warunków wobec konsorcjum wykonawców oraz dokonywania oceny ich spełniania, „problemy” dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
3. Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału, jak ma wykazać realność udostępnienia mu zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku


VI. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

1. Jakie najczęściej błędy popełniają zamawiający w aspekcie podmiotowych środków dowodowych, w tym w przetargu nieograniczonym w tzw. procedurze odwróconej
2. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem - przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), relacja przepisów Pzp do przepisów odrębnych, praktyczne przykłady
4. Reguły uzupełniania w trybie art. 128 ust. 1 Pzp - jaki termin wyznaczyć wykonawcy, zakres i treść wezwania, jak rozumieć jednokrotność wezwania


VII. Oferty według Pzp

1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia - jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problemy” praktyki, w tym związane z odczytaniem danych, weryfikacją podpisów (sytuacje „nietypowe’”)
2. Termin związania ofertą
1) jak wyznaczyć, aby nie naruszyć Pzp
2) reguły przedłużania
3) możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą
4) sankcje za brak skierowania wezwania do wykonawców
3. Wadium
1) formy
2) reguły zwrotu wadium,
3) problemy z gwarancjami
4) kiedy zachodzi podstawa do zatrzymania wadium
4. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie - kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i w jaki sposób wykonawca powinien obalić takie domniemanie, forma wyjaśnień
5. Przesłanki odrzucenia oferty na wybranych przykładach w świetle orzecznictwa KIO


VIII. Umowy w sprawie zamówienia i obowiązki z nimi związane

1. Forma umowy - pisemna, elektroniczna a może hybrydowa ?
2. Treść umowy - wskazówki jak ją ukształtować wg Pzp, w tym zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych i bez zakazanych postanowień umownych
3. Zmiany umowy - czy można ich dokonać przed zawarciem umowy, okoliczności zmiany umowy wynikające z wzrostu cen, inflacji, nieprzewidzianych okoliczności
4. Raport z realizacji zamówienia - kiedy, kto i na jakich zasadach go sporządza
5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy - kto, kiedy i według jakich reguł je zamieszcza, specyfika ogłoszenia w przypadku umów zawartych na odrębne pakiety (zadania), sankcje za brak takiego ogłoszenia, czy wykonawca może wykorzystać ogłoszenie jako „referencje”


IX. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Brak ofert a możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki
2. Brak pokrycia finansowego
3. Nieusuwalna wada postępowania - „nadużycia” zamawiających w praktyce orzeczniczej KIO
4. Uchylanie się od podpisania umowy przez wykonawcę - kiedy mamy z nim do czynienia, czy jest alternatywne rozwiązanie wobec unieważnienia postępowania

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych w trakcie szkolenia
- materiałów szkoleniowych

 

UWAGA:

- szkolenie prowadzone jest „na żywo”, z możliwością zadawania pytań, dyskusją;

- „plusem dodatnim” jest znacznie niższa cena;

- szkolenie dostępne jest na komputerze, tablecie i smartfonie z dowolnego miejsca , a uczestnicy mogą się i słyszeć i widzieć

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!