Opis kursu

Termin zajęć: 27 kwietnia 2022 r., Kielce

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Kameralny” ul. Tarnowska 7

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Zamówienia publiczne w 2022 r. z uwzględnieniem orzecznictwa KIO, interpretacji najistotniejszych przepisów, aktów wykonawczych, ustaw powiązanych z Pzp

 

I. Zasady udzielania zamówień w praktyce
1. Zasada pisemności w rozumieniu Pzp a komunikacja zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków elektronicznych
2. Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia a przepisy odrębne, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej
3. Ograniczenie jawności w zamówieniach ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa – praktyka, orzecznictwo, przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4. Informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa – wymagania „techniczne” ich przekazania, reguły „strategii” działania zamawiającego
5. Zasada obiektywizmu i bezstronności - problematyka oświadczeń z art. 56 ust. 4 Pzp a sankcje z tytułu naruszenia przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II. Jawność zawartych umów - obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych od 1.07.2022 r.
1. Z jakich umów informacje podlegają wprowadzeniu do rejestru umów?
2. Czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? Czy w rejestrze zamieszcza się informacje z faktur?
3. Jakie informacje ma zawierać rejestr umów?
4. Jakie są ograniczenia w zakresie obowiązku zamieszczania informacji w rejestrze umów?
5. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych

III. Terminy w zamówieniach publicznych a regulacje kodeksu cywilnego
1. Reguły liczenia terminów wg Pzp i KC – m.in. termin w godzinach, dniach, miesiącach, aspekt dni roboczych
2. Terminy składania ofert w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym – jak je ustalać, aby nie naruszyć przepisów Pzp
3. Terminy na zadawanie pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz udzielanie na nie odpowiedzi
4. Termin związania ofertą – specyfika rozwiązań w Pzp w relacji do przepisów KC

IV. Podpisy elektroniczne wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne na tle regulacji odrębnych- zagadnienia wybrane
1. Kwalifikowany podpis elektroniczny (formaty, oprogramowania) – przepisy Pzp, wybrane regulacje z: rozporządzenia unijnego e-IDAS, ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
2. Podpis zaufany – przepisy m.in. ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
3. Podpis osobisty – przepisy ustawy o dowodach osobistych
4. Wymagania odnośnie do weryfikacji podpisów elektronicznych
V. Dokumenty elektroniczne
1. Definicja dokumentu elektronicznego w rozporządzeniu unijnym e-IDAS a przepisy rozporządzenia o elektronizacji wydanego na podstawie Pzp
2. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), relacja przepisów Pzp do przepisów odrębnych, w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy Ordynacja podatkowa – warsztat na wybranych przykładach
3. Reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań m.in. podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia

VI. Oferty w zamówieniach publicznych
1. Jak rozumieć „ofertę” w zamówieniach publicznych
2. Forma oferty w zamówieniu krajowym i unijnym
3. Pełnomocnictwo – forma, wymagania co do treści, reguły składania i uzupełniania w świetle Pzp w relacji do kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o notariacie
4. Oferta niezgodna z ustawą
5. Nieważność oferty na podstawie przepisów odrębnych
6. Oferta z rażąco niską ceną oraz oferta złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji

VII. Umowy w sprawach zamówień publicznych – zagadnienia wybrane
1. Forma umowy – umowa w formie pisemnej, elektronicznej, hybrydowej ?
2. Zmiany umowy – forma i ocena dopuszczalności aneksowania

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

Koszt szkolenia jednej osoby w w/w szkoleniu wynosi 490 zł  i obejmuje:

- szkolenie + konsultacje indywidualne w trakcie szkolenia
- materiały szkoleniowe
- kawę
- poczęstunek
 

Przy zgłoszeniach nadesłanych po dniu 20 kwietnia koszt szkolenia wzrasta i wynosi 590 zł.

Dziękuję za zrozumienie

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!