Opis kursu

Termin zajęć: 30 marca 2022 r. (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Prawo zamówień publicznych w pracach komisji przetargowej – reguły działania i odpowiedzialności członków komisji, weryfikacja podmiotowa wykonawców, badanie i ocena ofert oraz sporządzanie dokumentacji postępowania

 

I. Powołanie komisji przetargowej
1. Skład komisji i regulamin pracy komisji przetargowej, w tym indywidualizacja odpowiedzialności członków
2. Wymagania dotyczące zachowania bezstronności i obiektywizmu przez członków komisji przetargowej – reguły składania oświadczenia w zakresie konfliktu interesów, „karalności” (treść, forma, termin)

II. Weryfikacja podmiotowa wykonawców
1. Ocena spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia - na wybranych przykładach
2. Ocena prawidłowości przedstawionych oświadczeń „wstępnych”, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń – rodzaje, forma, oryginalne dokumenty elektroniczne, cyfrowe odwzorowania i ich poświadczanie za zgodność
3. Weryfikacja wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
4. Weryfikacja wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tzw. Konsorcjum)
5. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń oraz do uzupełnienia lub wyjaśnienia – treść, termin, forma, aktualność tych środków

III. Badanie i ocena ofert
1. Ocena ofert, w tym pod kątem prawidłowości podpisu elektronicznego
2. Badanie oferty pod względem rażąco niskiej ceny
3. Odrzucenie oferty – przesłanki, kiedy należy zawiadomić o odrzuceniu, treść zawiadomienia o odrzuceniu
4. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie o tym

IV. Sporządzenie dokumentacji postępowania
1. Jak wypełnić protokół w nowym trybie podstawowym w procedurze krajowej, a jak w przetargu niegraniczonym według wzorów protokołów - analiza wybranych pozycji
2. Załączniki do protokołu postępowania
3. Reguły przechowywania protokołu, w tym obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu dokumentów
4. Reguły udostępniania dokumentacji wykonawcom

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych w trakcie szkolenia
- materiałów szkoleniowych

 

UWAGA:

- szkolenie prowadzone jest „na żywo”, z możliwością zadawania pytań, dyskusją;

- „plusem dodatnim” jest znacznie niższa cena;

- szkolenie dostępne jest na komputerze, tablecie i smartfonie z dowolnego miejsca , a uczestnicy mogą się i słyszeć i widzieć

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!