Opis kursu

Termin zajęć: 9 i 10 lutego 2022 r. (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

 

„Prawo zamówień publicznych – kompendium praktycznych doświadczeń i analiza występujących problemów z uwzględnieniem orzecznictwa KIO i opinii UZP”

 

I. Reguły szacowania wartości zamówienia a planowanie zamówień, z uwzględnieniem najnowszych opinii UZP

1. Zamówienia na dostawy podobne
2. Zamówienia na usługi, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowej
3. Zamówienia na roboty budowlane
4. Zamówienia nieplanowane

II. Zasady udzielania zamówień publicznych

1. Zasada pisemności a komunikacja zamawiającego z wykonawcami
2. Zasada jawności i jej ograniczenie ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa – praktyka, orzecznictwo
3. Zasada obiektywizmu i bezstronności  - problematyka oświadczeń z art. 56 ust. 4 Pzp

III. Specyfikacja warunków zamówienia

1. Treść  SWZ – informacje obowiązkowe i nieobowiązkowe, przykłady wybranych postanowień SWZ i wzorów załączników do SWZ
2. Miejsce udostępniania, reguły zadawania pytań do niej przez wykonawców i udzielania odpowiedzi przez zamawiającego - jak liczyć terminy, w jakiej formie mogą być zadawane pytania i udzielane odpowiedzi

IV. Tryb podstawowy w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych

1. Trzy warianty postępowań (bez negocjacji, z możliwością negocjacji)
2. Krok po kroku przebieg trybu podstawowego bez negocjacji a z możliwością negocjacji – podobieństwa i różnice plusy i minusy w praktyce zamawiającego

V. Przetarg nieograniczony w zamówieniach od progów unijnych

1. Wszczęcie i zakończenie przetargu nieograniczonego -  kiedy do tego dochodzi
2. Ogłoszenia w przetargu, w tym o zamówieniu oraz udzieleniu zamówienia, a także ograniczenia w zmianie ogłoszenia o zamówieniu
3. Procedura tradycyjna czy procedura odwrócona – JEDZ wraz z ofertą czy tylko od wykonawcy najwyżej ocenionego, dobre i złe praktyki

VI. Opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotowe środki dowodowe (m.in. próbki, karty katalogowe, certyfikaty) - termin składania, charakter, nowe reguły ich uzupełniania, konsekwencje „modyfikacji” przez zamawiającego terminu składania tych środków

VII.  Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego

1. Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności oraz związku z przedmiotem zamówienia - case study
2. Reguły dotyczące warunków wobec konsorcjum wykonawców oraz dokonywania oceny ich spełniania, „problemy” dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp
3. Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału, jak ma wykazać realność udostępnienia mu zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku
4. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i uzupełnienia

VIII. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy


1. Jakie najczęściej błędy popełniają zamawiający w aspekcie podmiotowych środków dowodowych
2. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych -  jakich zamawiający może żądać od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, a jakich na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Terminy ważności niektórych podmiotowych środków dowodowych
4. Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), relacja przepisów Pzp do przepisów odrębnych
5. Rguły poświadczania cyfrowych odwzorowań podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia
6. Inne dokumenty lub oświadczenia – odróżnienie od podmiotowych środków dowodowych

IX. Oferty według Pzp

1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia – jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problem” podpisywania pliku zawierającego skompresowane dokumenty, problemy z oceną  prawidłowości podpisania oferty; weryfikacja podpisów (sytuacje „nietypowe’”)
2.  Otwarcie ofert oraz upublicznienie informacji po otwarciu ofert
3. Obowiązek zamawiającego polegający na przekazaniu Prezesowi UZP informacji o ofertach
4. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, sankcje za brak skierowania wezwania do wykonawców
5. Wadium – obowiązek żądania czy uprawnienie, wysokość, formy i reguły zwrotu wadium, problemy z gwarancjami
6. Poprawa omyłek w ofercie
7. Wyjaśnienia treści oferty – obowiązek czy możliwość
8. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i w jaki sposób wykonawca powinien obalić takie domniemanie, forma wyjaśnień
9. Przesłanki odrzucenia oferty
10. Kiedy należy zawiadomić  o tej czynności, sytuacje „standardowe” i „niestandardowe”, treść zawiadomienia o odrzuceniu, uzasadnienie faktyczne i prawne

X. Protokół postępowania o zamówienie publiczne

1. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić protokół
2. Archiwizacja  - reguły przechowywania protokołu, w tym obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu dokumentów
3. Reguły udostępniania dokumentacji postępowania, w tym ofert

XI. Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Forma umowy i termin zawarcia umowy
2. Treść umowy – wskazówki jak ją ukształtować wg Pzp, w tym zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych i bez zakazanych postanowień umownych
3. Raport z realizacji zamówienia – kiedy, kto i na jakich zasadach go sporządza
4. Ogłoszenie o wykonaniu umowy - kto, kiedy i według jakich reguł je zamieszcza, sankcje za brak takiego ogłoszenia
5. Zmiany umowy istotne i nieistotne – zakres dozwolonych zmian, przykładowe postanowienia  umowy w zakresie jej zmiany na wybranych rodzajach zamówień
6. Ogłoszenie o wyniku postępowania albo o udzieleniu zamówienia – termin, „rozbudowana” treść, sankcje za niedopełnienie obowiązku

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenie prowadzone jest „na żywo”, z możliwością zadawania pytań, dyskusją;

- szkolenie dostępne jest na komputerze, tablecie i smartfonie z dowolnego miejsca , a uczestnicy mogą się i słyszeć i widzieć

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 8224390    tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mail : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!