Opis kursu

Termin zajęć: 26 listopada 2021 r. (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Warsztaty z Prawa zamówień zamówień publicznych na podstawie praktyki, opinii UZP oraz orzecznictwa KIO


I. Warunki udziału w postępowaniu

1. Literalne brzmienie warunku udziału w postępowaniu a intencje i potrzeby zamawiającego – jak kształtować i interpretować warunki, aby nie narazić się na zarzuty wykonawcy lub organów kontrolnych
1. Warunek doświadczenia – czy przecinek lub spójnik ma znaczenie, case study
2. Warunek dysponowania osobami – czego zamawiający może wymagać od wykonawcy i na jakiej podstawie
3. Wykazanie spełniania warunków przez konsorcjum oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających – sytuacje „problematyczne”

I. Podpisy elektroniczne wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne – przykłady błędów „standardowych” i „niestandardowych” popełnianych przez wykonawców i problemy z weryfikacją podpisów u zamawiających

1. Kwalifikowany podpis elektroniczny (formaty, oprogramowania)
1. Podpis zaufany
2. Podpis osobisty

II. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

1. Możliwość czy obowiązek żądania podmiotowych środków dowodowych – na przykładzie trybu podstawowego oraz trybu przetargu nieograniczonego z tzw. procedurą odwróconą (m.in. kwestie oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, oświadczenia związanego z grupą kapitałową)
1. Rodzaje i formy podmiotowych środków dowodowych - czego zamawiający może żądać od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, a czego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
2. Terminy ważności niektórych podmiotowych środków dowodowych – case study
3. Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)
4. Reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia oraz innych dokumentów lub oświadczeń

III. Składanie i zabezpieczenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. Reguły dotyczące przesyłania ofert „elektronicznych” – jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problem” podpisywania pliku zawierającego skompresowane dokumenty
1. Przedmiotowe środki dowodowe – reguły żądania, uzupełniania – case study
2. Pełnomocnictwo – forma w zależności od wartości zamówienia, „problemy” z uzupełnianiem, co ma znaczenie – data czy treść, a może podpis ?
3. Termin związania ofertą, w tym obowiązki zamawiającego dotyczące podania daty, przedłużania terminu, forma oświadczenia wykonawcy – „negatywne” przykłady z praktyki
4. Wadialna gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa w postaci elektronicznej, w tym od konsorcjum – na co zwrócić uwagę, aby uznać, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium, przykłady dobrych i złych praktyk

IV. Badanie i ocena ofert

1. Wyjaśnienia treści oferty oraz rażąco niskiej ceny – jaki termin może określić zamawiający, w jakiej formie wykonawca ma przekazać wyjaśnienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jaka powinna być treść wyjaśnień, aby były „wystarczające”, skutki złożenia wyjaśnień po wyznaczonym terminie
1. Specyfika działania (oceny ofert) w przypadku dopuszczenia ofert częściowych, w tym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
2. Odrzucenie oferty – „brak” podpisu elektronicznego, niewłaściwy podpis, podpis nieważny, oferta niezgodna z ustawą, oferta niezgodna z cwymaganiami „technicznymi”, oferta niezgodna z warunkami zamówienia - case study
3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania – uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym w przypadku oceny ofert nie tylko w kryterium cena

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

 

Cele szkolenia:

  • zapoznanie z zakresem regulacji przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
  • przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
  • pozyskanie wiedzy, czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia
- materiałów szkoleniowych

 

UWAGA:

- szkolenie prowadzone jest „na żywo”, z możliwością zadawania pytań, dyskusją;

- „plusem dodatnim” jest znacznie niższa cena;

- szkolenie dostępne jest na komputerze, tablecie i smartfonie z dowolnego miejsca , a uczestnicy mogą się i słyszeć i widzieć

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!