Opis kursu

Termin zajęć: 21 czerwca 2021 r. (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Program szkolenia dwudniowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - jak je prawidłowo przygotować oraz przeprowadzić wg nowej ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

I. Specyfikacja warunków zamówienia jako dokument zamówienia w rozumieniu nowej ustawy

1. Treść SWZ – informacje obowiązkowe i nieobowiązkowe, przykłady wybranych postanowień SWZ, wskazówki jak uniknąć błędów innych

2. Termin i miejsce upublicznienia

3. Reguły zadawania pytań do SWZ przez wykonawców i udzielania na nie odpowiedzi – jak liczyć terminy, w jakiej formie mogą być zadawane pytania i udzielane odpowiedzi

 

II. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – regulacje ustawy oraz nowych rozporządzeń wykonawczych (rewolucja czy ewolucja ?)

1. Co to są podmiotowe środki dowodowe ? – jakie najczęściej błędy popełniają zamawiający

2. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych -  jakich zamawiający może żądać od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, a jakich na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

3. Nowe terminy ważności niektórych podmiotowych środków dowodowych

4. Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)

5. Nowe reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia

6. Inne dokumenty lub oświadczenia – odróżnienie od podmiotowych środków dowodowych

 

III. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. Reguły dotyczące przesyłania ofert „elektronicznych” – jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problem” podpisywania pliku zawierającego skompresowane dokumenty, problemy z oceną  prawidłowości podpisania oferty

2. Wyjaśnienia treści oferty – obowiązek czy możliwość

3. Termin związania ofertą, w tym obowiązki zamawiającego dotyczące podania daty, przedłużania terminu

4. Otwarcie ofert –  obowiązki zamawiającego przed otwarciem ofert, po otwarciu

5. Realizacja nowego obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP o złożonych ofertach – termin, forma

6. Odrzucenie oferty – kiedy należy zawiadomić  o tej czynności, sytuacje „standardowe” i „niestandardowe”, treść zawiadomienia o odrzuceniu, uzasadnienie faktyczne i prawne

 

IV. Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zawarcie umowy – w jakim terminie jest dopuszczalne i w jakiej formie

2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto, kiedy i według jakich reguł je zamieszcza, jakie są sankcje za brak takiego ogłoszenia

3. Unieważnienie postępowania – analiza na wybranych przesłankach unieważnienia

4. Ogłoszenie o wyniku postępowania albo o udzieleniu zamówienia – termin, „rozbudowana” treść, sankcje za niedopełnienie obowiązku

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

 

Cele szkolenia:

  • zapoznanie z zakresem regulacji przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
  • przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
  • pozyskanie wiedzy, czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia
- materiałów szkoleniowych

 

UWAGA:

- szkolenie prowadzone jest „na żywo”, z możliwością zadawania pytań, dyskusją;

- „plusem dodatnim” jest znacznie niższa cena;

- szkolenie dostępne jest na komputerze, tablecie i smartfonie z dowolnego miejsca , a uczestnicy mogą się i słyszeć i widzieć

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 /4990094   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!