Opis kursu

Termin zajęć: 26 i 27 stycznia 2021 r. (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Program szkolenia dwudniowego

Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne aspekty udzielania zamówień na podstawie nowych regulacji

 

I. Nowa ustawa z uwzględnieniem jej „dużej” nowelizacji z 2020 r. – wprowadzenie, wpływ definicji ustawowych na praktykę stosowania przepisów, progi stosowania ustawy

II. Komisja przetargowa - nowe obowiązki, w tym związane z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu, jawności postępowania, przekazywania do Prezesa UZP informacji o ofertach według wymagań nowego rozporządzenia do ustawy

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotowe środki dowodowe – rodzaje, forma, nowy termin składania i reguły ich uzupełniania
3. Wizja lokalna – czy zamawiający może wprowadzić obowiązek jej odbycia i konsekwencje nie stawienia się wykonawcy na niej

IV. Zamówienia w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej od progów unijnych w nowym trybie podstawowym

1. Obowiązek komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – nowe wymagania wynikające z ustawy i nowego rozporządzenia wykonawczego
2. Tryb podstawowy - trzy warianty postępowań (bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji)
3. Nowe reguły zadawania przez wykonawców pytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub opisu potrzeb i wymagań oraz udzielanie odpowiedzi przez zamawiającego
4. Podmiotowe środki dowodowe – możliwość czy obowiązek ich składania oraz termin
5. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych, oryginalne dokumenty elektroniczne, cyfrowe odwzorowania i nowe reguły poświadczania za zgodność

V. Przetarg nieograniczony w zamówieniach o wartości od progów unijnych

1. Tzw. procedura „odwrócona” w przetargu nieograniczonym – ułatwienia proceduralne, sposób działania wg zmienionych reguł
2. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
3. Podmiotowe środki dowodowe – czy i w jakim zakresie będzie obowiązek ich żądania, uzupełniania, wyjaśniania

VI. Oferty

1. Oferty – nowe formy ich składania w zależności od wartości zamówienia
2. Wadium jako zabezpieczenie oferty – nowa wysokość, formy i reguły zwrotu wadium
3. Otwarcie ofert – obowiązki zamawiającego przed otwarciem ofert, po otwarciu, w tym realizacja nowego obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP o ofertach
4. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą
5. Poprawa omyłek i nowe przesłanki odrzucenia oferty

VII. Protokół postępowania o zamówienie publiczne

1. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać protokół
2. Obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu
3. Jak wypełnić protokół w nowym trybie podstawowym w procedurze krajowej, a jak w przetargu niegraniczonym według nowych wzorów protokołów - analiza wybranych pozycji

VIII. Umowy o zamówienie publiczne

1. Obowiązkowe postanowienia umowy – studium przypadku
2. Zakazane postanowienia umowne na wybranych przykładach
3. Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
4. Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek zamawiającego
5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – nowy obowiązek zamawiającego, jak go zrealizować zgodnie z wymaganiami nowego rozporządzenia do ustawy
6. Zmiany umowy – przykłady postanowień na wybranych rodzajach zamówień

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, podmiotów leczniczych, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

 

Cele szkolenia:

  • zapoznanie z zakresem regulacji przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
  • przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
  • pozyskanie wiedzy, czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia
- materiałów szkoleniowych

 

UWAGA:

- szkolenie prowadzone jest „na żywo”, z możliwością zadawania pytań, dyskusją;

- „plusem dodatnim” jest znacznie niższa cena;

- szkolenie dostępne jest na komputerze, tablecie i smartfonie z dowolnego miejsca , a uczestnicy mogą się i słyszeć i widzieć

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 / 4990094, 33 / 8224390   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!