Opis kursu

Termin zajęć: 20 listopada 2020 r. (w formie Online)

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

  

Program szkolenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia w nowym Prawie zamówień publicznych od 2021 r. - krok po kroku jak prawidłowo przygotować, upublicznić, wyjaśnić i zmienić treść SWZ

 

I. Specyfikacja warunków zamówienia jako dokument zamówienia niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

II. SWZ w procedurze krajowej w nowym trybie podstawowym – układ informacji zamieszczanych w SWZ, praktyczne wskazówki, podobieństwa i różnice w stosunku do dotychczasowej SIWZ

1. SWZ w wariancie 1 bez możliwości negocjacji („odpowiedniku” dotychczasowego przetargu nieograniczonego)

2. SWZ w wariancie 2 z możliwością negocjacji

III. SWZ w przetargu nieograniczonym w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – zakres informacji, elementy obligatoryjne i fakultatywne

IV. Postanowienia SWZ – wskazówki jak przygotować wybrane zapisy SWZ w zależności od wartości zamówienia (trybu udzielania zamówienia)

1. Wymagania dotyczące komunikacji elektronicznej

2. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ i wykaz podmiotowych środków dowodowych

3. Opis sposobu sporządzenia i przesłania oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych

4. Termin składania i otwarcia ofert, a także termin związania ofertą

5. Wymagania dotyczące wadium

V. Miejsce i termin upublicznienia SWZ – zamówienia krajowe i unijne

VI. Nowe reguły zadawania pytań do SWZ przez wykonawców – termin, forma

VII. Udzielanie odpowiedzi przez zamawiającego na pytania do SWZ i konsekwencje z tym związane

VIII. Zmiana treści SWZ

1. Ograniczony zakresu dopuszczalnych zmian SWZ

2. Zmiany SWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

3. Upublicznienie zmian SWZ – miejsce i termin

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych
- materiałów szkoleniowych

 

UWAGA:

- szkolenie prowadzone jest „na żywo”, z możliwością zadawania pytań, dyskusją;

- „plusem dodatnim” jest znacznie niższa cena;

- szkolenie dostępne jest na komputerze, tablecie i smartfonie z dowolnego miejsca , a uczestnicy mogą się i słyszeć i widzieć

 

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33 / 4990094, 33 / 8224390   tel.: 33 / 4990095    kom.: 600 919 169

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!