Opis kursu

Termin zajęć: 15 maja 2018 r., Kielce

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 16.00

Miejsce: Hotel „Kameralny” ul. Tarnowska 7

Prowadzący: Jacek Sadowy

 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wzorce dokumentów z uwzględnieniem elektronizacji

 

Część I

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1) Zasady opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).

2) Zasady formułowania wymogów dotyczących podwykonawstwa w SIWZ oraz jako istotnych postanowień umowy.

3) Wymagania dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w SIWZ orazjako istotnych postanowień umowy.

4) Zasady kształtowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

a) Zasada proporcjonalności w świetle orzecznictwa TSUE i jej wpływ na sposób kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

b) Warunki dotyczące konsorcjum.

c) Weryfikacja spełnienia warunków za pomocą potencjału podmiotów trzecich.

d) Warunki udziału a postanowienia umowy.

5) Zakres i zasady dotyczące żądania w SIWZ dokumentów od wykonawców ubiegających się o zamówienie. Wzory oświadczeń (formularz oferty, oświadczenie z art. 25a ust. 1).

6) Wymogi SIWZ dotyczące JEDZ w postaci elektronicznej w postępowaniach wszczynanych w okresie 18.04.-17.10.2018 roku.

7) Formularze JEDZ na stronie internetowej – określanie zakresu wymaganej od wykonawców treści oświadczenia. Instrument eESPD.

8) Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe.

9) Kryteria oceny ofert – zasady dotyczące doboru i wagi pozacenowego kryterium oceny ofert w świetle orzecznictwa TSUE oraz sądów powszechnych.

10)Wymagania prawne dotyczące sposobu komunikacji w postępowaniach wszczynanych od dnia 18.04.2018 r. Wyjątki od obowiązku składania oferty w postaci elektronicznej.

 

Część II

Wszczęcie postępowania

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu.

a) Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – zakres wymaganej informacji.

b) Wymogi dyrektyw UE a wymogi ustawy Pzp dla ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE – zakres informacji.

2) Zasady zamieszczania SIWZ na stronie internetowej.

3) Zasady udzielania wyjaśnień oraz dokonywania zmian dotyczących treści SIWZ.

4) Zasady dokonywania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i przedłużania terminów składania ofert/wniosków.

 

Część III

Wybór oferty najkorzystniejszej

1) Zakres i zasady badania oferty oraz „wstępnej” oceny wykonawcy.

2) Badanie podejrzanie niskiej ceny – zasady postępowania w świetle rozwiązań ustawy Pzp, dyrektyw UE oraz orzecznictwa TSUE (wzór wezwania).

3) Okoliczności uzasadniające żądanie dokumentów od wszystkich wykonawców na etapie wstępnej oceny wykonawców – przykłady zastosowania.

4) Zasady i zakres żądania dokumentów od wykonawcy, którego oferta została uznana za najwyżej ocenioną (wzór pisma). Problematyka „aktualności” składanych dokumentów.

5) Wezwanie do uzupełniania dokumentów i ocena „aktualności” złożonych dokumentów (wzór pisma) – zasady postępowania.

6) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (wzór pisma).

Wezwanie do zawarcia umowy (wzór pisma). Wymagania formalne niezbędne dla zawarcia umowy w szczególności zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wzór gwarancji).

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

Jacek Sadowy

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz politologiczne na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Od początku kariery zawodowej (2000 r.) związany z zamówieniami publicznymi i Urzędem Zamówień Publicznych przechodząc w nim wszystkie szczeble kariery urzędniczej w tym m.in. stanowiska Naczelnika Wydziału Opinii Prawnych i Spraw Sądowych oraz p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego.

Od lutego 2008 roku do grudnia 2013 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca. Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Warszawskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim.

Poza karierą w Urzędzie, pełnił funkcję Kierownika Działu Obsługi Prawnej w fundacji Skarbu Państwa - Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie. W ramach pełnionych obowiązków obsługiwał przetargi prowadzone na rzecz administracji rządowej w ramach programu TransitionFacility głównie w dziedzinie informatyki.

 

Wspierał i doradzał beneficjentom projektów nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare z zakresu udzielania zamówień publicznych.

LegalExpert w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej IPA 2008 AL08IBEC01 „Support for the strengthening of the Albanian public procurement, concessions and public auctionssystems” pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a albańską Agencją Zamówień Publicznych (PPA) oraz w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a chorwacką Agencją Zamówień Publicznych.

Inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, odformalizowujących przetargowe procedury udzielania zamówień publicznych oraz procedurę odwoławczą. Stwarzając prawne ramy do efektywnego udzielania zamówień publicznych przyczynił się m.in. do efektywnej realizacji zadań publicznych związanych z wydatkowaniem funduszy UE oraz przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Przygotował zmiany w ustawie pozwalające szerzej realizować politykę zrównoważonego rozwoju poprzez możliwości stawiania wymogów zaangażowania w realizację zamówień publicznych osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Inicjator i autor zmian w zakresie podwykonawstwa pozwalających lepiej chronić interesy Skarbu Państwa oraz podwykonawców robót budowlanych. Przygotował zmiany prawne implementujące dwie dyrektywy unijne: tzw. dyrektywę odwoławczą oraz dyrektywę obronną.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY :

- szkolenia,
- materiałów szkoleniowych,
- przerw na kawę,
- poczęstunku.


Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:
tel/faks : 33 /4990094, 33 / 8224390   tel.: 33 / 4990095, kom.: 600 919 169
e-mail : impuls_bb@poczta.onet.pl

 

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.
Serdecznie zapraszamy!