Opis kursu

Termin zajęć: 9 listopada 2018 r., Lublin

Godzina: Zajęcia od godz. 10.00 do 16.00

Miejsce: Hotel „Victoria” ul. Narutowicza 58/60

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

 

„Udzielanie zamówień publicznych - warsztaty z uwzględnieniem elektronizacji zamówień, najnowszego orzecznictwa KIO oraz kontroli UZP”

 

I. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę - doświadczenia praktyki i błędy stwierdzane w trakcie kontroli

2. Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i i praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części

II. Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu na dostawy, usługi lub roboty budowlane

1. Jak zachować proporcjonalność warunków i kiedy warunek jest związany z przedmiotem zamówienia - case study

2. Aktualność doświadczenia, „okres” spełniania warunków

3. Reguły szczególne wobec konsorcjum wykonawców, w tym w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

III. Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi dotyczące JEDZ wynikające z elektronizacji zamówień

1. Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”

2. Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej - praktyczne wskazówki jak prawidłowo wypełnić JEDZ, w tym jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ (ESPD) i wypełnić wymóg formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3. Zasady składania JEDZ elektronicznie przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy polegającego na zdolnościach podmiotów innych

4. Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie problem „antydatowania”, podpisu itp.

IV. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich

1. Ograniczenia w powoływaniu się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich

2. Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w  tym co do podstaw wykluczenia

3. „Podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku

V. Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania, w tym po elektronizacji

1. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, obowiązujące od 18.10.2018 r. w zakresie formy oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzania za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej

2. Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji

3. Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego

4. Elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu i reguły potwierdzania za zgodność elektronicznych kopii oświadczeń lub dokumentów, kompresowanie plików

5. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)

VI. Oferta w postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.

1. Postanowienia SIWZ - reguły dotyczące przesyłania „elektronicznej” oferty z wykorzystaniem komercyjnego portalu e-usług lub miniPortalu UZP 

2. Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie elektronicznie

3. Kwestie formy pełnomocnictwa do złożenia oferty po elektronizacji - oryginał czy kopia poświadczona notarialnie

4. Zmiana i wycofanie oferty elektronicznej

5. Otwarcie ofert  elektronicznych i informacje z otwarcia - rozwiązania praktyczne

VII. Kryteria oceny ofert

1. Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium oraz jak sprostać wówczas wymaganiom ustawowym uzasadnienia takiego wyboru - praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu

2. Pozacenowe kryteria oceny ofert – konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki, czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”

VIII. Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób, aby obalić takie domniemanie

IX. Umowy – rewolucyjne możliwości zmiany umów a praktyka

1. Okoliczności uzasadniające zmianę umów - praktyczne przykłady postanowień umownych

2.  Zmiany istotne

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

  • szkolenia
  • materiałów szkoleniowych
  • przerwy na kawę
  • poczęstunku

  

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33-4990094, 33-8224390   tel.: 33-4990095

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!