Opis kursu

Termin zajęć: 25 października 2018 r., Rzeszów

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Prezydencki” ul. Podwisłocze 48

Prowadzący: Jacek Sadowy

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po 18.10.2018 r. Wzorcowa dokumentacja

 

Część I
Zmiany wynikające z ustawy z dnia 20.7.2018 r. zmieniające ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1. Wprowadzenie – dyrektywy UE i sposób ich implementacji w zakresie środków komunikacji elektronicznej w ustawie z dnia 22.6.2018 r.

2. Zmiana harmonogramu elektronizacji systemu zamówień publicznych wynikająca z ustawy z dnia 20.7.2018 r.

3. Zmiana definicji „środków komunikacji elektronicznej” i jej wpływ na proces udzielania zamówień publicznych.

4. Sposób komunikacji z wykonawcami w postępowaniach poniżej oraz powyżej progów UE wszczętych po 18.10.2018 r.

5. Zakres wymogu użycia przez wykonawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego w postępowaniu o wartości powyżej progów UE.

6. Wyjątki od obowiązku składania ofert w postaci elektronicznej.

7. „Miniportal” Urzędu Zamówień Publicznych jako narzędzie wykorzystywane w procesie udzielania zamówień publicznych do komunikacji zamawiających wykonawcami.

 

Część II
Dokumentacja postępowania w przetargu nieograniczonym z uwzględnieniem zmian ustawy z dnia 20.7.2018 r.

1. Wybór właściwego reżimu prawnego stosowanego do udzielanego zamówienia publicznego. Pojęcie „zamówień mieszanych”.

2. Uwzględnianie wymogów ustawy Pzp przy wytycznych dla projektowania robót budowlanych jako warunek prawidłowości postępowania o zamówienie publiczne.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – wzorzec dokumentu.

a) Zasady zamieszczania SIWZ na stronie internetowej.

b) Opis przedmiotu zamówienia – zasady formułowania.

c) Wymagania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

d) Zasady kształtowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu – między potrzebą wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia a zapewnieniem konkurencyjności postępowania.

e) Zakres i zasady dotyczące żądania w SIWZ dokumentów od wykonawców ubiegających się o zamówienie – wzory oświadczeń (formularz oferty, oświadczenie z art. 25a ust. 1).

f) Wymogi SIWZ dotyczące składania ofert, wniosków, JEDZ w postaci elektronicznej oraz skutki prawne niedochowania wymaganej formy;

g) Formularze JEDZ udostępniane wykonawcom na stronie internetowej (eESPD) – zakres wymaganej od wykonawców treści oświadczenia składanego na formularzu JEDZ.

h) Zasady komunikacji w postępowaniu.

i) Wymogi dotyczące oferty.

j) Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe oraz obowiązki zamawiającego związane z wyborem określonej zasady wypłaty wynagrodzenia (wzorcowe postanowienia umów).

k) Kryteria oceny ofert – zasady dotyczące doboru i wagi pozacenowego kryterium oceny ofert w świetle orzecznictwa TSUE oraz sądów powszechnych.

l) Zasady udzielania wyjaśnień oraz dokonywania zmian dotyczących treści SIWZ.

m) Zasady dokonywania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i przedłużania terminów składania ofert/wniosków.

 

Część III
Wybór oferty najkorzystniejszej

1) Procedura „klasyczna” i „odwrócona” – zasady postępowania, kiedy opłaca stosować się procedurę odwróconą?

2) Zakres i zasady badania oferty oraz „wstępnej” oceny wykonawcy.

3) Okoliczności uzasadniające żądanie dokumentów od wszystkich wykonawców na etapie wstępnej oceny wykonawców.

4) Zasady i zakres żądania dokumentów od wykonawcy, którego oferta została uznana za najwyżej ocenioną (wzór pisma). Problematyka „aktualności” składanych dokumentów.

5) Wezwanie do uzupełniania dokumentów i ocena „aktualności” złożonych dokumentów (wzór pisma) – zasady postępowania.

6) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (wzór pisma).

7) Wezwanie do zawarcia umowy (wzór pisma). Wymagania formalne niezbędne dlazawarcia umowy w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wzór gwarancji).

8) Zawarcie umowy. Okres „standstill” po nowelizacji z dnia 20.7.2018 r.

 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętność jej wykorzystania w praktyce udzielania zamówień publicznych. Mając powyższe na względzie organizatorzy przygotowali dla uczestników szkolenia :

- materiał dydaktyczny mający na celu omówienie instytucji prawnych dotyczących nowych rozwiązań (elektronizacja) oraz budzących ciągle poważne wątpliwości interpretacyjne, uwzględniając przy tym nie tylko normy ustawy PZP lecz także normy unijne, orzecznictwo TSUE oraz wyniki prowadzonych kontroli; oraz

- materiał praktyczny w postaci wzorców dokumentów, które uczestnicy szkoleń będą mogli wykorzystać w praktyce stosowania procedur.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

Jacek Sadowy

 

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz politologiczne na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.
Od początku kariery zawodowej (2000 r.) związany z zamówieniami publicznymi i Urzędem Zamówień Publicznych przechodząc w nim wszystkie szczeble kariery urzędniczej w tym m.in. stanowiska Naczelnika Wydziału Opinii Prawnych i Spraw Sądowych oraz p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego.
Od lutego 2008 roku do grudnia 2013 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca. Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Warszawskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim.
Poza karierą w Urzędzie, pełnił funkcję Kierownika Działu Obsługi Prawnej w fundacji Skarbu Państwa - Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie. W ramach pełnionych obowiązków obsługiwał przetargi prowadzone na rzecz administracji rządowej w ramach programu TransitionFacility głównie w dziedzinie informatyki.

Wspierał i doradzał beneficjentom projektów nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare z zakresu udzielania zamówień publicznych.
LegalExpert w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej IPA 2008 AL08IBEC01 „Support for the strengthening of the Albanian public procurement, concessions and public auctionssystems” pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a albańską Agencją Zamówień Publicznych (PPA) oraz w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a chorwacką Agencją Zamówień Publicznych.
Inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, odformalizowujących przetargowe procedury udzielania zamówień publicznych oraz procedurę odwoławczą. Stwarzając prawne ramy do efektywnego udzielania zamówień publicznych przyczynił się m.in. do efektywnej realizacji zadań publicznych związanych z wydatkowaniem funduszy UE oraz przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Przygotował zmiany w ustawie pozwalające szerzej realizować politykę zrównoważonego rozwoju poprzez możliwości stawiania wymogów zaangażowania w realizację zamówień publicznych osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Inicjator i autor zmian w zakresie podwykonawstwa pozwalających lepiej chronić interesy Skarbu Państwa oraz podwykonawców robót budowlanych. Przygotował zmiany prawne implementujące dwie dyrektywy unijne: tzw. dyrektywę odwoławczą oraz dyrektywę obronną.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia + konsultacji indywidualnych

- materiałów szkoleniowych

- przerw na kawę

- poczęstunku
Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:
tel/faks : 33 /4990094, 33 / 8224390   tel.: 33 / 4990095, kom.: 600 919 169
e-mail : impuls_bb@poczta.onet.pl

 

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.
Serdecznie zapraszamy!