Opis kursu

Termin zajęć: 18 września 2018 r., Kraków

Godzina: Zajęcia od godz. 10.00 do 16.00

Miejsce: Hotel „Atrium” ul. Krzywa 7

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

 

I. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę - doświadczenia praktyki i błędy stwierdzane w trakcie kontroli

2. Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i i praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części

II. Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu na dostawy usługi lub roboty budowlane

1. Jak zachować proporcjonalność warunków i kiedy warunek jest związany z przedmiotem zamówienia

2. Aktualność doświadczenia, „okres” spełniania warunków

3. Reguły szczególne wobec konsorcjum wykonawców, w tym w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

III. Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi wynikające z elektronizacji zamówień

1. Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”

2. Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej”, JEDZ przy częściach zamówienia, elektroniczna forma sporządzenia i złożenia JEDZ

3. Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie problem „antydatowania”, podpisu itp.

IV. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich

1. Ograniczenia w powoływaniu się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich

2. Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w tym co do podstaw wykluczenia

3. „Podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku

V. Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy w postępowaniu

1. Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia – odpowiednie przyporządkowanie, dokumenty przedmiotowe - zakres żądania

2. Termin składania i uzupełniania dokumentów, ich forma, w tym wynikająca z elektronizacji zamówień publicznych, jak rozumieć „aktualność na dzień złożenia”

3. Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a elektronicznymi, przesłanie elektronicznej kopii dokumentów

VI. Kryteria oceny ofert

1. Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium oraz jak sprostać wówczas wymaganiom ustawowym uzasadnienia takiego wyboru - praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu

2. Pozacenowe kryteria oceny ofert – konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki

3. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”

VII. Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób, aby obalić takie domniemanie

VIII. Umowy – rewolucyjne możliwości zmiany umów a praktyka

1. Okoliczności uzasadniające zmianę umów - praktyczne przykłady postanowień umownych

2. Zmiany istotne

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia
- materiałów szkoleniowych
- przerwy na kawę
- poczęstunku

  

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33-4990094, 33-8224390   tel.: 33-4990095

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!