Opis kursu

Termin zajęć: 8 -10 października 2018 r., Szczyrk

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Alpin” ul. Beskidzka 40

Prowadzący: mec. dr Andrzela Gawrońska - Baran

 

Program szkolenia - 2 dni


„Udzielanie zamówień publicznych - warsztaty z uwzględnieniem elektronizacji zamówień, najnowszego orzecznictwa KIO oraz kontroli UZP”

 

I. Elektronizacja zamówień publicznych

1. Zakres elektronizacji

2. Platforma e-Zamówienia a Portale e-usług, Miniportal UZP - zakres funkcjonalności

3. Podpis elektroniczny - czy zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, kto wydaje podpisy, jak zweryfikować podpis elektroniczny itp.

4.Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Termin upublicznienia SIWZ, forma i termin zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi, w tym po elektronizacji od 18.10.2018 r.

2. Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę

1) doświadczenia praktyki, wskazówki z orzecznictwa KIO i błędy stwierdzane w trakcie kontroli

2) czy w każdym zamówieniu na usługi lub roboty budowlane jest obowiązek wymagania umów o pracę

3) jak wypełnić obowiązki w zakresie kontroli uwzględniając ochronę danych osobowych i jakie sankcje przewidzieć za brak umów

4) przykłady gotowych zapisów SIWZ, w tym kluczowych elementów w związku z elektronizacją

3. Podział zamówienia na części - uprawnienie czy obowiązek zamawiającego

1) podział na pakiety (zadania) w jednym postępowaniu czy części w odrębnych postępowaniach

2) podział jakościowy lub ilościowy zamówienia

3) praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części

III. Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu na dostawy, usługi lub roboty budowlane

1. Jak zachować proporcjonalność warunków i kiedy warunek jest związany z przedmiotem zamówienia

2. Czy „przecinek” ma znaczenie - problem z określeniem warunku udziału  a potem oceną jego spełniania

3. Aktualność doświadczenia, „okres” spełniania warunków, czy i kiedy można wydłużyć tzw. okres referencyjny wymaganego doświadczenia

4. Reguły szczególne wobec konsorcjum wykonawców, kształtowanie warunków udziału i weryfikacja ich spełniania, w tym w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, nowe reguły wykazywania się przez wykonawcę doświadczeniem zdobytym uprzednio w ramach konsorcjum

IV. Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi wynikające z elektronizacji zamówień

1. Treść, forma i termin złożenia oświadczenia w procedurze „biuletynowej” - czy zawsze można/należy wymagać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej” - elektroniczna forma sporządzenia i przekazania JEDZ

3. JEDZ przy częściach zamówienia, JEDZ w języku obcym - reguły w świetle orzecznictwa KIO

4. Termin złożenia JEDZ, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie na wezwanie i z własnej inicjatywy wykonawcy, poprawianie JEDZ, problem daty JEDZ, kwalifikowanego podpisu elektronicznego itp.

V. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich

1. W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego

2. Ograniczenia w powoływaniu się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w przypadku usług i robót budowlanych

3. Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w tym co do podstaw wykluczenia

4. „Podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku w świetle orzecznictwa KIO i Trybunału Sprawiedliwości UE

VI. Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy w postępowaniu

1. Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu

2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia – odpowiednie przyporządkowanie

3. Dokumenty przedmiotowe - zakres i termin żądania

4. Termin składania i uzupełniania dokumentów, ich forma,  w tym wynikająca z elektronizacji zamówień publicznych, jak rozumieć „aktualność na dzień złożenia”

5. Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a dokumentami elektronicznymi wymaganymi po elektronizacji

6. E-dokumenty urzędowe - e-KRK, e-ZUS itp.

7. Kiedy i jak wykonawca może sporządzić elektroniczną kopię dokumentów, reguły potwierdzania za zgodność elektronicznej kopii dokumentu

VII. Kryteria oceny ofert

1. Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium oraz jak sprostać wówczas wymaganiom ustawowym uzasadnienia takiego wyboru - praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowania o zamówienie publiczne

2. Pozacenowe kryteria oceny ofert – konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki

3. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”

4. Kryteria społeczne

VIII. Rażąco niska cena lub koszt

1. Kiedy zamawiający musi a kiedy może zwrócić się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny i w jaki sposób wykonawca może obalić to domniemanie

2. Forma wezwania do wyjaśnień i forma odpowiedzi „tradycyjna” i elektroniczna

3. Ile razy zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień i w jakim terminie

4. Rażąco niska cena a tajemnica przedsiębiorstwa

IX. Składanie ofert i ich ocena

1. Forma sporządzenia oferty i jej przesłania - „papier” czy „elektronika”?

2. Wycofanie oraz zmiana oferty „papierowej” i oferty „elektronicznej”

3. Zabezpieczenie oferty wadium, czy e-gwarancja jest obowiązkowa

4. Otwarcie ofert „papierowych” a otwarcie ofert „elektronicznych”

5. Wyjaśnianie ofert i dopuszczalny zakres poprawy omyłek

6. Wybrane przesłanki odrzucenia oferty

X. Umowy – rewolucyjne możliwości zmiany umów a praktyka

1. Okoliczności uzasadniające zmianę umów - praktyczne przykłady postanowień umownych przy dostawach, usługach i robotach budowlanych

2. Zmiany istotne

XI. Obowiązku dokumentacyjne zamawiającego - przepisy Pzp i elektronizacja

1. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów „tradycyjnych” i elektronicznych

2. Udostępnianie dokumentów „tradycyjnych” i elektronicznych

 

 

ZAJĘCIA PROWADZI:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

 

CENA OBEJMUJE KOSZTY:

- szkolenia
- materiałów szkoleniowych
- przerwy na kawę
- poczęstunku

  

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, telefonicznie, e-mailem:

tel/faks : 33-4990094, 33-8224390   tel.: 33-4990095

e-mailem : impuls_bb@poczta.onet.pl

  

Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!