Opis kursu

Termin zajęć: 8 - 9 lutego 2018 r., Kraków

Godzina: Zajęcia od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce: Hotel „Atrium” ul. Krzywa 7

Prowadzący: Ewa Wiktorowska


Wpływ odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na praktykę udzielania zamówień publicznych w Polsce.


I. Podstawy wykluczenia

 • obligatoryjne
 • fakultatywne
 • jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), termin złożenia
 • omówienie zasad wypełniania JEDZ
 • uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w świetle wyroków TS UE i opinii prezesa UZP,

III. Określanie warunków udziału w postępowaniu

 • warunki udziału w postępowaniu
 • warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich ,
 • wezwanie do zmiany podmiotu udostępniającego zasoby - art. 22a ust. 6 pzp w świetle wyroków TS UE i opinii prezesa UZP,
 • kryteria selekcji

IV. Odrzucanie ofert

 • Okres związania ofertą w świetle postanowienia TS UE i opinii prezesa UZP

V. Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny


VI. Kryteria udzielenia zamówienia

 • oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
 • kryterium ceny czy kryterium kosztu (zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych)
 • kryteria podmiotowe
 • przykłady kryteriów (organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia publicznego).

VII. Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych

 • zmiany istotne i nieistotne (klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy)
 • roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane
 • rozwiązanie umowy
 • zmiany wykonawcy
 • zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy

VIII. Badanie podwykonawców

 • Zmiana kodeksu cywilnego w zakresie solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców

IX. Środki ochrony prawnej:

 • przesłanki wniesienia odwołania poniżej progów unijnych.
 • rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
 • zasady obliczania terminów na wniesienie środka ochrony prawnej
 • zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego

X. Przykłady nowego orzecznictwa w zakresie tematów objętych szkoleniem.


Szczegółowy opis znajduje się w możliwym do pobrania programie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!